S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Ručná práca

naša cena                       

Výroba na zakázku

naša cena                       
naša cena                       

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov a zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ: Zlatnícky ateliér, Kateřina Svatoňová-ELS

 Adresa: Tichá 391/23, 04932 Štítnik

je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len zákon NR SR č. 18/2018 Z.z“.

 

Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené:

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanoveným priamo vykonateľným právne záväzným aktom Evrópskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovesnká republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

 

Práva dotknutej osoby t.j. zákazníka

V zmysle § 21 zákona NR SR č.18/2018 Z.z dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom a informácie o:

1.účele spracúvania osobných údajov / objednávky výroby zlatých a strieborných šperkov – ručnej práce, nákupu originálnych zlatých a strieborných šperkov, opráv zlatých a strieborných šperkov, objednávok k nákupu drahých kameňov, certifikovaných diamantov,objednávok originálnych návrhov šperkov, fotografií a výkupu zlata a drahých kameňov ako aj pre výpočet cenovej ponuky.

2.kategorii spracovania osobných údajov / platby, faktúry, zákazkové listy, poštovné a zasielkové služby  a nasledné spracovanie pre účtovníctvo.

3.identifikácia príjemcu alebo kategorii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté

4.dobe uchovávania osobných údajov ak to nie je možné,informáciu o kritériach jej určenia

5.práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania,alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

6.práve podať návrh na začatia konania podľa § 100

7.zdroji osobných údajov,ak sa osobné údaje nezísklali od dotknutej osoby,

8.existenci automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátene profilovania podľa zákona §28odst.1 a 4,v týchto prípadoch prevádzkovateľ dotknutej osobe najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovat poplatok zodpovedajúci administrtívnym nákladom. Prevádkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsom podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátenie profilovania dotknutých osôb podľa § 28 odst.1 a 4

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochrane osobných údajov Slovenskej republiky ( ďalej len „ Úrad“  podat návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona..

Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňúnuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom NR SR 18/2018 Z z.nasledovne

Každá dotknutá osoba môže kontaktovat zodpovednú osobu s otázkami týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov a uplatnovania jej práv podľa zákona č.18/2018 Z.z nasledovne:

Elektronicky poštou: zlatnictvo.els@gmail.com

Telefonicky na čísle: 0948 192 627

 

Kontaktné údaje úradu na ochranu osobných údajov:

Adresa:

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Telefonické konzultácie v oblasti osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2323 132 20

Hovorca:

 email:hovorca@pdp.gov.sk

Všeobecne:

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Informácie o ochrane osobných údajov a zodpovednej osobe (PDF 1MB stiahni

 

Zlatnícky ateliér

Kateřina Svatoňová - ELS

Tichá 391/23

04932 Štítnik

Tel: + 421 948 192 627

 

Podmienky ochrany údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov a zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ: Zlatnícky ateliér, Kateřina Svatoňová-ELS

 Adresa: Tichá 391/23, 04932 Štítnik

je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len zákon NR SR č. 18/2018 Z.z“.

 Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené:

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanoveným priamo vykonateľným právne záväzným aktom Evrópskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovesnká republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

 

Práva dotknutej osoby:

V zmysle § 21 zákona NR SR č.18/2018 Z.z dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom a informácie o:

1.účele spracúvania osobných údajov pre objednávky predaja šperkov, zákazkovej výroby šperkov z drahého kovu, alebo opravy starých šperkov,nákupu drahých kameňov, výroby originálných návrhov a výkupu.

2.kategorii spracovania osobných údajov slúži výhradne pre účtovníctvo / vystavenie zálohovej faktúry a doplatkovej faktúry, vystavenie faktúry pre priamy predaj alebo výkup. 

3.identifikácia príjemcu alebo kategorii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté

/Zlatnícky ateliér ELS výrobca, Učtovný systém,prípadne osoba, ktorá spracováva učtovné údaje.

4.dobe uchovávania osobných údajov ak to nie je možné,informáciu o kritériach jej určenia

/10 rokov/

5.práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania,alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

6.práve podať návrh na začatia konania podľa § 100

7.zdroji osobných údajov,ak sa osobné údaje nezísklali od dotknutej osoby,

8.existenci automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátene profilovania podľa zákona §28odst.1 a 4,v týchto prípadoch prevádzkovateľ dotknutej osobe najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovat poplatok zodpovedajúci administrtívnym nákladom. Prevádkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsom podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ prehlasuje,že nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátenie profilovania dotknutých osôb podľa § 28 odst.1 a 4

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochrane osobných údajov Slovenskej republiky ( ďalej len „ Úrad“  podat návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona..

Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľad´únuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom NR SR 18/2018 Z z.nasledovne

Každá dotknutá osoba môže kontaktovat zodpovednú osobu s otázkami týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov a uplatnovania jej práv podľa zákona č.18/2018 Z.z nasledovne:

Elektronicky poštou: zlatnictvo.els@gmail.com

Telefonicky na čísle: 0948 192 627

 

Kontaktné údaje úradu na ochranu osobných údajov:

Adresa:

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Telefonické konzultácie v oblasti osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2323 132 20

Hovorca:

 email:hovorca@pdp.gov.sk

Všeobecne:

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Informácie o ochrane osobných údajov a zodpovednej osobe (PDF 1MB stiahni

 

Zlatnícky ateliér

Kateřina Svatoňová - ELS

Tichá 391/23

04932 Štítnik

Tel: + 421 948 192 627

 

N2Y0ZjQ1N